top of page

INTEGRITETSPOLICY

Detta är vår integritetspolicy - den gäller när vi [Centurion Padel] tillhandahåller tjänster och för de uppgifter vi är personuppgiftsansvarig för. Integritetspolicyn beskriver vår behandling av personuppgifter och de rättigheter du kan utöva.

 

1. Vilka personuppgifter behandlar vi
Vi samlar in och behandlar personuppgifter som du lämnar i samband med att du kommunicerar och ingår avtal med oss, till exempel när du fyller i kontaktformuläret på vår webbsida eller när du kontaktar oss via e-post, sms eller telefon. 

 

Vi samlar in data online med hjälp av cookies när du besöker vår webbsida.

 

Följande personuppgifter kan samlas in och behandlas:

  • IP-adress

  • Korrespondens mellan dig och oss, vilket kan innehålla personuppgifter såsom:

    • Namn, e-post och telefonnummer​

2. Vad vi använder personuppgifter till

Enligt dataskyddsförordningen (GDPR) måste det finnas en så kallad rättslig grund för att behandla personuppgifter. Behandling av personuppgifter får göras om den är nödvändig (1) för att fullgöra avtalet eller (2) för att fullgöra en rättslig förpliktelse. Behandling av personuppgifter får också göras (3) efter en intresseavvägning eller (4) efter att samtycke har lämnats till just den behandlingen.

  • Tillhandahållande av tjänster. Vi behandlar personuppgifter för att utföra tjänster enligt avtal. Vi behandlar även personuppgifter för att administrera våra tjänster, hantera fakturor och betalningar och för att hantera eventuella klagomål. Rättslig grund: Fullgörande av avtal.

  • Kommunikation. Vi behandlar även personuppgifter i samband med annan kommunikation med dig, t.ex. när vi skickar information om och är i kontakt med dig i frågor som rör våra tjänster. Rättslig grund: Samtycke.

  • Efterlevnad av lagar. Vi behandlar personuppgifter i syfte att fullgöra våra lagstadgade skyldigheter, till exempel bokföringslagen. Rättslig grund: rättslig förpliktelse.


3. Hur länge spara vi dina personuppgifter

Vi sparar aldrig personuppgifter längre än vi behöver. Vissa personuppgifter raderas direkt, andra sparas olika lång tid beroende på vad uppgifterna ska användas till och våra skyldigheter enligt lag.
 

4. Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med

Vi delar normalt inte personuppgifter med andra, men kan ske i fallet underleverantörer används för att tillhandahålla våra tjänster. Dessa parter får dock inte använda personuppgifterna för något annat ändamål än för att tillhandahålla avtalade tjänster (personuppgiftsbiträde). Vi kan däremot lämna personuppgifter till myndigheter om det finns en skyldighet enligt lag eller myndighetsbeslut.

 

Vi strävar alltid efter att behandla dina personuppgifter inom EU/EES. Om vi överför personuppgifter till en underleverantör som har sin verksamhet utanför EU/EES, vidtar vi lämpliga skyddsåtgärder och säkerställer att överförda personuppgifter hanteras enligt gällande lag. 
 

5. Hur vi skyddar dina personuppgifter

Vi samlar in och hanterar alltid personuppgifter ansvarsfullt och med din integritet i åtanke. Vi säkerställer att lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder vidtas för att skydda dina personuppgifter mot obehörig åtkomst, olaglig behandling eller oavsiktlig förlust eller skada. Vi använder en säker server där dina personuppgifter behandlas och begränsar tillgången till personuppgifter inom organisationen.
 

6. Cookies
På vår webbsida används cookies. Det är små textfiler som lagras på den enhet, t. ex. en mobil eller dator, som används när en webbplats besöks. Vi använder oss av cookies som är nödvändigt för att vår webbsida kan fungera. Vissa cookies kan även ger oss statistik om användandet av sajten. De flesta webbläsare ger dig möjlighet att blockera cookies.

 
7. Uppdatering av Integritetspolicyn

Integritetspolicyn kan komma att uppdateras. Du hittar information om detta på vår webbsida. 

​ 

Integritetspolicyn uppdaterades 30:e juni 2021. 

bottom of page