top of page

VILLKOR ABONNEMANGSAVTAL

 1. Abonnemang kan bokas i 26 eller 52 tillfällen per löpande år.

 2. Tidslängd gäller från första givna speldatum tillhandahållet av Uthyraren och gäller samma antal tillfällen som Tidslängd avser. I det fall abonnerad tid infaller på dag då hallen är stängd ersätts Hyrestagaren med spelkredit för bokning av annan tid alternativt regleras det mellan parterna separat.

 3. Uthyraren äger rätt genom detta avtal att avboka en abonnemangstid utan vidare medgivande från Hyrestagaren, men för vilken Hyrestagaren skall kompenseras genom spelkredit för bokning av annat speltillfälle.

 4. Faktura ställs ut i samband med bokning alternativt senast femton dagar innan första tillfälle för abonnerad tid.

 5. I det fall lokalen vid tillfälle för abonnerad tid inte är bemannad ges Hyrestagaren tillträde genom den kod som tilldelas genom vår bokningspartner Matchi.

 6. Outnyttjade tider under abonnemangsperioden återbetalas eller kompenseras ej.

 7. Om abonnerad tid inte kan nyttjas kan och får dessa överlåtas till annan part via vårt bokningssystem [Matchi], varvid spelkredit för ny bokning erhålles i det fall annan part köper tiden.

 8. Vid överenskommet och signerat avtal förbinder sig bägge parter att upprätthålla sin del av avtalet såsom det stipulerats.

 9. Abonnemangsavtalet är giltigt under den period som är avtalad utan automatisk förlängning, om inte så önskas av Hyrestagaren i enlighet med paragraf 9 nedan.

 10. Hyrestagaren äger genom detta Abonnemangsavtal rätt att förlänga med ny önskad avtalsperiod, fram till trettio (30) dagar innan avslutad period, utan att Uthyraren får överlåta tiden till annan part. Dock äger Uthyraren rätt att justera priset på förnyat abonnemang i det fall så skett generellt.

 11. Vid obetald faktura efter sista betalningsdatum äger Uthyraren rätt erbjuda tiden till tredje part, varvid tänkte Hyrestagare förverkat sin rätt till tänkta abonnerade tid.

 12. Hyrestagaren förbinder sig i och med detta avtal att följa den uppförandekod och de trivselregler som Uthyraren beslutar i samband med spel och vistelse i Uthyrarens lokaler.

 13. I det fall Hyrestagaren önskar utträde ur detta Abonnemangsavtal är detta endast möjligt om denne kan påvisa att Uthyraren inte levt upp till vad som utlovats, alternativt om Hyrestagaren eller Uthyraren kan hitta annan part att överta avtalet. Eventuell tvist i sak skall avgöras utifrån svensk lagstiftning och i svensk domstol.

 14. Det är Hyrestagarens ansvar att själv försäkra sig om att förutsättningarna för en abonnerad tid överensstämmer med dennes förväntningar.

 15. Detta Abonnemangsavtal och dess bilaga är framtaget av Centurion Padel Sickla AB, vilka äger rätt att ändra detsamma inför eventuella nya avtalsperioder.

jeshoots-com-9n1USijYJZ4-unsplash.jpg
bottom of page